من همان بیداد کرمانشاهی ام

دفتر خاطرات - جمعه:21/9/1376

من همان بیداد کرمانشاهی ام          بگذریم...       شهریارم لیک        ملک و املاک مرا دزدیده اند!        جای آن گرد مرا دیوار پیسی چیده اند           من همان بیداد کرمانشاهی ام            پر امید اما...ولی.....       

شعر می گویم همی        شعر من ازقند هم شیرین تر است          هر که این باور ندارد       دشمن او هم خر است     بلکه هم گاو نر است!!!        گاهگاهی می زنم دستی به ساز      می شوم        با نوای ناز بلبل همنواز          من همان بیداد کرمانشاهی ام         پرغرور        اما تهی از آفت خودخواهی ام          من همین امروز و فردا راهیم            من همان بیداد کرمانشاهی ام......

(توضیح اینکه مجبور شدم بعضی قسمت ها رو خودسانسوری! کنم)

/ 0 نظر / 4 بازدید