زنجیر مصیبت...

دیوانگی آموز اگر طالب عشقی

کس می نشود عاشق اگر عقل به سر هست

هر کو که بدین ورطه فتادش خبرش مرد

یک مرده بداند که به گورش چه خبر هست

صد نقش جراحت به تن خسته عاشق

صد ها دگرش بر دل غمدیده اثر هست

زان روز که حوا به خطا عشوه گری کرد

داغی به ابد در دل ابناء بشر هست

گفتند حلال است نگاهی گذرا لیک

زنجیر مصیبت به همان نیک نظر هست

یک روز اگر شور وصالی به سر افتاد

یک عمر دگر بر دل شوریده شرر هست

بیداد کند غمزه معشوق و ندانی

جبران زیانش نه به سیم و نه به زر هست

/ 0 نظر / 56 بازدید