قوقولی قدا !!!

سلام برشما

در خبرها آمده بود که خروسی در ایتالیا پس از دیدن یک روباه از ترس تبدیل به مرغ شده و از فردای اون روز شروع کرده به تخم کردن! این هم روایت حقیر از این ماجرا:

خروسی روبهی در بیشه ای دید

دلش خالی شدو تب کرد و ترسید

قوقولی گفتنش قدقدقدا شد

جهان در حیرت از کار خدا شد

به هر روزی ز وی تخمی برآمد

بشد بر وادی مرغان سرآمد

حدیثش جاری هر محفلی شد

فرح افزای هر صاحبدلی شد

ظریفی چون که این اخبار بشنید

بگفتا نکته ای نغز و بخندید

گرش روزی کند تخمی ز وحشت

به زایش کردنش افتاده زحمت

مرا هر روز از جور گرانی

بزایم ده قلو آنسان که دانی!

/ 1 نظر / 4 بازدید
طبقه دوم

سلام. نوشته ات را همی خواندمی و چنان لذت بر من فرود آمد که چنان پنجشنبه شبان آن را به خاطر سپردمی. شکر خدا که قلمی فرساییتان را عمر یابیم و بخوانیم.[گل]