هستم هنوز!

هستم هنوز!

ولی هنوز نیستم آنچه باید باشم!

هستم هنوز!

ولی ای کاش می شد نباشم تا این که این گونه باشم!

هستم هنوز!

 ولی همواره به آن روز نبودن فکر می کنم.

همیشه فکر می کنم اکنون که هستم و نیستم آنچه باید باشم, آن روز که نباشم دیگر چیستم؟!

همیشه فکر می کنم بهتر است یاد آدم ها به اثرشان در این دنیا زنده بماند.

همیشه به این فکرمی کنم که وقتی دیگر نبودم, مرا به چه چیزی یاد خواهند کرد؟

به علم؟ به عمل صالح؟ به هنر؟ به اخلاق؟ به مال و ملک؟! به نسل نیک؟............به چه چیز؟!

و چه بد است زمان نبودن فقط تو را به نامت یاد کنند و دیگر هیچ!.......

/ 1 نظر / 55 بازدید
یاسمن

امیدوارم از ما به نیکی یاد شود از همه ما