تکنولوژی...

حضرت سلیمان نبی(ع) از همه اجزاء هستی و مخلوقات خداوند برای پیشبرد اهداف الهی بهره می گرفت. یعنی بهره گیری از تکنولوژی طبیعی و فیزیکی و ماوراء الطبیعه (به سبک آن زمان)،و هیچ گاه اسیر این ابزار نشد. تکنولوژی امروزه هم چیزی است در ادامه همان مسیر،یعنی بهره گیری بشر از ابزار طبیعی و فیزیکی برای پیشبرد اهداف.

 فقط می ماند که هدف چه باشد و ابزار در دست چه کسی!

 می توان تکنولوژی را اسیر کرد و یا اسیر تکنولوژی شد!

/ 0 نظر / 32 بازدید