خانم اشتون!

دُردانه بخش خبری خانم اشتون

هر جا بکند جلوه گری خانم اشتون

پیر است ولی در نظر مردم عالم

مشهور تر از حور و پری خانم اشتون

ناحق شده اوضاع جهان لیک نماید

دعوای حقوق بشری خانم اشتون

یک گوش سراپا همه در صید ظریف است

وان گوش دگر دست کری خانم اشتون *

با دشمن ما بر سر یک میز نشیند

با دوست کند عشوه گری خانم اشتون

محرم شده بر سرّ مقامات دو کشور!

هرگز نکند پرده دری خانم اشتون

چسبیده به او در همه جا مایکل و اشمیت

همره نشود با دگری خانم اشتون

گر حل بکند مسئله سخت اتم را

دنیا نکند کله خری!،خانم اشتون

وقت است سیاست بگذارد، بنشیند

با گلپری و خاله زری خانم اشتون

بیداد مگو بیش ز احوال و خصالش

زنهار شود تند و جَری خانم اشتون

/ 4 نظر / 40 بازدید
ttaanhhaa

استاد این قضیه چسبیدن چیه؟؟؟؟

شیخ نهایی

زیبا بود درود بر بیداد عزیز شاد باشی

خوهرت

خیلی خطرناکه حسن [لبخند]

قلی

این چرت و پرتا چیه مینویسی؟