مهر 97
1 پست
آبان 96
1 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
2 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
4 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
4 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
5 پست
مرداد 89
9 پست
تیر 89
11 پست
خرداد 89
18 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
3 پست
دی 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شعر
61 پست
همین_جوری!
31 پست
اجتماعی
49 پست
طنز
78 پست
شخصی
1 پست
تصنیف
1 پست
خاطره
17 پست
ترانه
9 پست
کشکول
2 پست
بحر_طویل
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم یادت نره مهم نیس چقدر بالایی مهم اینه که او بالا لاشخوری یا عقاب....